ഹയർ സെക്കൻഡറി പ്രവേശനം 2022

പട്ടികവർഗ്ഗ വികസന വകുപ്പിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന മോഡൽ റസിഡൻഷ്യൽ സ്കൂളുകളിൽ 2022-23 അധ്യയന വർഷം പ്ലസ് വൺ ക്ലാസ്സുകളിൽ പ്രവേശനം ലഭിക്കുന്നതിന് അപേക്ഷ ക്ഷണിക്കുന്നു

SlNoSubjectCourseCodeSeat DetailsPhoneAddressApplication form
1. മോഡൽ റസിഡൻഷ്യൽ സ്കൂൾ കാസർഗോഡ് (പെൺ കുട്ടികൾ മാത്രം)
1സയൻസ് – 50 സീറ്റ്ഫിസിക്സ്, കെമിസ്ട്രി, ബയോളജി, മാത്തമാറ്റിക്സ്01പട്ടികവർഗം – 35
പട്ടികജാതി – 10
ജനറൽ – 5
 9446696011 പരവനടുക്കം കാസർഗോഡ്
PIN : 671317
e-mail : 11056gmrhss@gmail.com
DOWNLOAD
2കോമേഴ്സ് – 50 സീറ്റ്ബിസിനസ് സ്റ്റഡീസ്, അക്കൌണ്ടൻസി, ഇക്കണോമിക്സ്, കംപ്യൂട്ടർ ആപ്ലിക്കേഷൻ39പട്ടികവർഗം – 35
പട്ടികജാതി – 10
ജനറൽ – 5
2. മോഡൽ റസിഡൻഷ്യൽ സ്കൂൾ കണ്ണൂർ (ആൺ കുട്ടികൾ മാത്രം)
1സയൻസ് – 36 സീറ്റ്ഫിസിക്സ്, കെമിസ്ട്രി, ബയോളജി, മാത്തമാറ്റിക്സ്01പട്ടികവർഗം – 26
പട്ടികജാതി – 7
ജനറൽ – 3
9496284860 പട്ടുവം കണ്ണൂർ
PIN : 670141
e-mail :mrskannur2018@gmail.com
DOWNLOAD
2കോമേഴ്സ് – 36 സീറ്റ്ബിസിനസ് സ്റ്റഡീസ്, അക്കൌണ്ടൻസി, ഇക്കണോമിക്സ്,പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസ്38പട്ടികവർഗം – 26
പട്ടികജാതി – 7
ജനറൽ – 3
2ഹ്യുമാനിറ്റീസ് – 36 സീറ്റ്ഹിസ്റ്ററി, ഇക്കണോമിക്സ്, പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസ്, സോഷ്യോളജി11പട്ടികവർഗം – 26
പട്ടികജാതി – 7
ജനറൽ – 3
3. ഡോ. അംബേദ്കർ മോമ്മോറിയൽ മോഡൽ റസിഡൻഷ്യൽ സ്കൂൾ നല്ലൂർനാട് ,വയനാട് (ആൺ കുട്ടികൾ മാത്രം)
1സയൻസ് – 40 സീറ്റ്ഫിസിക്സ്, കെമിസ്ട്രി, ബയോളജി, മാത്തമാറ്റിക്സ്01പട്ടികവർഗം – 28
പട്ടികജാതി – 8
ജനറൽ – 4
 9495416370 മാനന്തവാടി വയനാട്
PIN : 670645
e-mail :ammrghsnalloornad@gmail.com
DOWNLOAD
2കോമേഴ്സ് – 40 സീറ്റ്ബിസിനസ് സ്റ്റഡീസ്, അക്കൌണ്ടൻസി, ഇക്കണോമിക്സ്,കംപ്യൂട്ടർ ആപ്ലിക്കേഷൻ38പട്ടികവർഗം – 28
പട്ടികജാതി – 8
ജനറൽ – 4
2ഹ്യുമാനിറ്റീസ് – 40 സീറ്റ്ഹിസ്റ്ററി, ഇക്കണോമിക്സ്, പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസ്, സോഷ്യൽ വർക്ക്11പട്ടികവർഗം – 35
പട്ടികജാതി – 10
ജനറൽ – 5
4. മോഡൽ റസിഡൻഷ്യൽ സ്കൂൾ കണിയാമ്പറ്റ,വയനാട് (പെൺ കുട്ടികൾ മാത്രം)
1സയൻസ് – 50 സീറ്റ്ഫിസിക്സ്, കെമിസ്ട്രി, ബയോളജി, മാത്തമാറ്റിക്സ്01പട്ടികവർഗം – 35
പട്ടികജാതി – 10
ജനറൽ – 5
 9744051116 കണിയാമ്പറ്റ പി.ഒ ചിത്രമൂല വയനാട്
PIN : 673122
e-mail : gmrskalpetta@gmail.com
DOWNLOAD
2ഹ്യുമാനിറ്റീസ് – 50 സീറ്റ്ഹിസ്റ്ററി, പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസ്, ഇക്കണോമിക്സ്, സോഷ്യോളജി11പട്ടികവർഗം – 35
പട്ടികജാതി – 10
ജനറൽ – 5
5. രാജീവ് ഗാന്ധി മെമ്മോറിയൽ ആശ്രമം സ്കൂൾ നൂൽപ്പുഴ വയനാട് (ആൺകുട്ടികളും ,പെൺ കുട്ടികളും)
1കോമേഴ്സ് – 39 സീറ്റ്ബിസിനസ് സ്റ്റഡീസ്, അക്കൌണ്ടൻസി, ഇക്കണോമിക്സ്, പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസ്38പട്ടികവർഗത്തിലെ കാട്ടുനായ്ക്ക വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവർക്ക് മാത്രം9847338507 കല്ലൂർ നൂൽപുഴ
PIN : 673592
e-mail :rgmrhs@gmail.com
DOWNLOAD
2ഹ്യുമാനിറ്റീസ് – 39 സീറ്റ്ഹിസ്റ്ററി, പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസ്, ഇക്കണോമിക്സ്, ജ്യോഗ്രഫി10
6. ഇന്ദിരാഗാന്ധി മെമ്മോറിയൽ ആശ്രമം സ്കൂൾ നിലമ്പൂർ മലപ്പുറം (ആൺകുട്ടികളും ,പെൺ കുട്ടികളും)
1കോമേഴ്സ് – 50 സീറ്റ്ബിസിനസ് സ്റ്റ്ഡീസ്, അക്കൌണ്ടൻസി, ഇക്കണോമിക്സ്, കംപ്യൂട്ടർ ആപ്ലിക്കേഷൻ39പട്ടികവർഗത്തിലെ കാട്ടുനായ്ക്ക/ചോലനായ്ക്ക വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവർക്ക് മാത്രം9947299075ജവഹർ കോളനി നിലമ്പൂർ മലപ്പുറം
PIN : 679342
e-mail :igmmrsnilambur@gmail.com
DOWNLOAD
7. ആശ്രമം സ്കൂൾ മലമ്പുഴ,പാലക്കാട് (ആൺകുട്ടികളും ,പെൺ കുട്ടികളും)
1ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് – 50 സീറ്റ്ഹിസ്റ്ററി, ഇക്കണോമിക്സ്, പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസ്, സോഷ്യോളജി11പട്ടികവർഗത്തിലെ കുറുമ്പ/കാട്ടുനായ്ക്ക/കാടർ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവർക്ക് മാത്രം9645690903എസ്.പി. ലൈൻ റോഡ് മലമ്പുഴ പാലക്കാട്
PIN : 678651
e-mail :ashramamhs@gmail.com
DOWNLOAD
8. മോഡൽ റസിഡൻഷ്യൽ സ്കൂൾ അട്ടപ്പാടി,പാലക്കാട് (പെൺ കുട്ടികൾ മാത്രം)
1സയൻസ് – 50 സീറ്റ്ഫിസിക്സ്, കെമിസ്ട്രി, ബയോളജി, മാത്തമാറ്റിക്സ്01പട്ടികവർഗം – 35
പട്ടികജാതി – 10
ജനറൽ – 5
9847745135 മുക്കാലി പി.ഒ അട്ടപ്പാടി പാലക്കാട്
PIN : 678582
e-mail :mrsattappady@gmail.com
DOWNLOAD
2ഹ്യുമാനിറ്റീസ് – 50 സീറ്റ്ഹിസ്റ്ററി, പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസ്, ഇക്കണോമിക്സ്, ജ്യോഗ്രഫി10പട്ടികവർഗം – 35
പട്ടികജാതി – 10
ജനറൽ – 5
9. മോഡൽ റസിഡൻഷ്യൽ സ്കൂൾ ചാലക്കുടി,തൃശ്ശൂർ (പെൺ കുട്ടികൾ മാത്രം)
1സയൻസ് – 50 സീറ്റ്ഫിസിക്സ്, കെമിസ്ട്രി, ബയോളജി, മാത്തമാറ്റിക്സ്01പട്ടികവർഗം – 35
പട്ടികജാതി – 10
ജനറൽ – 5
9207098160നായരങ്ങാടി കോടശ്ശേരി ചാലക്കുടി
PIN : 680725
e-mail :mrschalakudy@yahoo.com
DOWNLOAD
10. മോഡൽ റസിഡൻഷ്യൽ സ്കൂൾ മൂന്നാർ (ആൺ കുട്ടികൾ മാത്രം)
1കോമേഴ്സസ് – 50 സീറ്റ്ബിസിനസ് സ്റ്റ്ഡീസ്, അക്കൌണ്ടൻസി, ഇക്കണോമിക്സ്, കംപ്യൂട്ടർ ആപ്ലിക്കേഷൻ39പട്ടികവർഗം – 35
പട്ടികജാതി – 10
ജനറൽ – 5
9447067684ന്യൂ കോളനി മൂന്നാർ പി.ഒ ഇടുക്കി
PIN : 685612
e-mail :govtmrsmunnar@gmail.com
DOWNLOAD
11. ഏകലവ്യ മോഡൽ റസിഡൻഷ്യൽ സ്കൂൾ, ഇടുക്കി (ആൺകുട്ടികളും ,പെൺ കുട്ടികളും)
1ഹ്യുമാനിറ്റീസ് – 30 സീറ്റ്ഹിസ്റ്ററി, ഇക്കണോമിക്സ്, പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസ്, സോഷ്യോളജി11പട്ടികവർഗക്കാർക്ക് മാത്രം9447828087പൈനാവ്പി.ഒ ഇടുക്കി
PIN : 685612
e-mail :mrsidukki@gmail.com
DOWNLOAD
12. മോഡൽ റസിഡൻഷ്യൽ സ്കൂൾ ഏറ്റുമാനൂർ,കോട്ടയം (പെൺ കുട്ടികൾ മാത്രം)
1കോമേഴ്സ് – 50 സീറ്റ്ബിസിനസ് സ്റ്റ്ഡീസ്, അക്കൌണ്ടൻസി, ഇക്കണോമിക്സ്, കംപ്യൂട്ടർ ആപ്ലിക്കേഷൻ39 പട്ടികവർഗം – 35
പട്ടികജാതി – 10
ജനറൽ – 5
9447681134 ഏറ്റുമാനൂർ പി.ഒ കോട്ടയം
PIN : 686631
e-mail : mrskottayam@gmail.com
DOWNLOAD
2ഹ്യുമാനിറ്റീസ് – 50 സീറ്റ്ഹിസ്റ്ററി, ഇക്കണോമിക്സ്, പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസ്, സോഷ്യോളജി11പട്ടികവർഗം – 35
പട്ടികജാതി – 10
ജനറൽ – 5
13. മോഡൽ റസിഡൻഷ്യൽ സ്കൂൾ വടശ്ശേരിക്കര,പത്തനംതിട്ട (ആൺ കുട്ടികൾ മാത്രം)
1ഹ്യുമാനിറ്റീസ് – 50 സീറ്റ്ഹിസ്റ്ററി, ഇക്കണോമിക്സ്, പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസ്, സോഷ്യോളജി11പട്ടികവർഗം – 35
പട്ടികജാതി – 10
ജനറൽ – 5
9446988929പേഴുംപാറ പി.ഒ വടശ്ശേരിക്കര പത്തനംതിട്ട
PIN : 689662
e-mail :mrspta@yahoo.in
DOWNLOAD
14. മോഡൽ റസിഡൻഷ്യൽ സ്കൂൾ,കുളത്തൂപ്പുഴ,കൊല്ലം (ആൺ കുട്ടികൾ മാത്രം)
1സയൻസ് – 50 സീറ്റ്ഫിസിക്സ്, കെമിസ്ട്രി, ബയോളജി, മാത്തമാറ്റിക്സ്01പട്ടികവർഗം – 35
പട്ടികജാതി – 10
ജനറൽ – 5
9847536536 ചോഴിയക്കോട് പി.ഒ കുളത്തൂപ്പുഴ കൊല്ലം
PIN : 691307
e-mail :40051gmrhskplza@gmail.com
DOWNLOAD
2കോമേഴ്സ് – 50 സീറ്റ്ബിസിനസ് സ്റ്റ്ഡീസ്, അക്കൌണ്ടൻസി, ഇക്കണോമിക്സ്, കംപ്യൂട്ടർ ആപ്ലിക്കേഷൻ39പട്ടികവർഗം – 35
പട്ടികജാതി – 10
ജനറൽ – 5
15. മോഡൽ റസിഡൻഷ്യൽ സ്കൂൾ, കട്ടേല,തിരുവനന്തപുരം (പെൺ കുട്ടികൾ മാത്രം)
1സയൻസ് – 50 സീറ്റ്ഫിസിക്സ്, കെമിസ്ട്രി, ബയോളജി, മാത്തമാറ്റിക്സ്01പട്ടികവർഗം – 35
പട്ടികജാതി – 10
ജനറൽ – 5
 9495833938 കട്ടേല ശ്രീകാര്യം പി.ഒ തിരുവനന്തപുരം
PIN : 695017
e-mail :mrskattela@gmail.com
DOWNLOAD
2കോമേഴ്സ് – 50 സീറ്റ്ബിസിനസ് സ്റ്റ്ഡീസ്, അക്കൌണ്ടൻസി, ഇക്കണോമിക്സ്, കംപ്യൂട്ടർ ആപ്ലിക്കേഷൻ39പട്ടികവർഗം – 35
പട്ടികജാതി – 10
ജനറൽ – 5

അപേക്ഷകരുടെ കുടുംബ വാർഷിക വരുമാന പരിധി 2 ലക്ഷം രൂപയാണ്. പട്ടികവർഗത്തിലെ കാടർ, കുറുമ്പർ, കാട്ടുനായ്ക്കർ, ചോലനായ്ക്കർ, കൊറഗർ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവർക്ക് വരുമാന പരിധി ബാധകമല്ല. എസ്.എസ്.എൽ.സി പരീക്ഷയ്ക് ലഭിച്ച ഗ്രേഡിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഓരോ സ്കൂളിനും പ്രത്യേകം തയ്യാറാക്കുന്ന റാങ്ക് ലിസ്റ്റിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കും പ്രവേശനം നൽകുന്നത്. ഓരോ സ്കൂളിലേക്കും അതാത് സ്കൂളിന്റെ പേരിനും നേർക്ക് ചേർത്തിരിക്കുന്ന ഫോം ഡൌൺലോഡ് ചെയ്തെടുത്ത് പൂരിപ്പിച്ച് പ്രത്യേകം അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കണം. അപേക്ഷ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതി 18.07.2022ന് വൈകുന്നേരം 5 മണി.

TOLL FREE NUMBER

1800 425 2312

Address

Directorate of Scheduled Tribes Development Department,
4th floor, Vikas Bhavan,Thiruvananthapuram

Email

keralatribes@gmail.com